All for Joomla All for Webmasters
info@duzcetugbatur.com
0380 525 04 04 0532 350 48 07

UMRE : Mikatta ihramlanıp niyetlenerek Kâbe’yi ziyaret ve ta-vaf edip, Safa ve Merve arasında sa’y yaptıktan sonra saç kestirilip İhram’ın sona ermesiyle tamamla-nan bir ibadettir.

SEFER DUASI

Bu vasıtaları hizmetimize veren şanı yüce Allah’ı tesbih ve tenzih ederiz. (O, bütün noksan sıfatlardan u-zaktır.) Onun lütfu olmasaydı biz bun-lara güç yetiremezdik. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz. Allah’ım! Bu yolculuğumuzda sen-den iyilik, takva ve rızana uygun işler istiyoruz. Allah’ım! Bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır. Uzağı yakın eyle. Al-lah’ım! Yolculukta sahibimiz, ailemize vekilimiz ancak sensin. Allah’ım! Yol-culuğun sıkıntılarından, kötü duruma düşmekten, dönüşte malımızı, ailemizi ve çocuklarımızı kötü bir durumda bulmaktan sana sığınırız.

UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER VE TANIMLAR

MENASİK : Hac ve Um-renin eda edilişiyle ilgili amellerin tamamına menasik denir.

MİKAT : Hill bölgesinde dünyanın diğer bölgelerinden ayı-ran sınırlardır. Harem ve Hill bölge-leri dışında yaşayan dünya Müslü-manları, Hac veya Umre yapmak niyetiyle Mekke’ye gelirken bu sı-nırlardan ihramlı geçerler.

İHRAM : Hac veya Umre yapmak isteyen kişilere sair za-manda helâl olan bir kısım fiil ve davranışların, niyetle başlayarak, bu ibadet bitinceye kadar yasak kılın-masıdır.

ERKEKLERİN İHRAM ELBİSESİ : İzar ve Rida adı verilen, beyaz renkli olması daha uygun görülen, modeli ve dikişi olmayan, bir parçası belden bağlanarak di-ğeri de omuzdan sarkıtılarak vücu-du örten iki parça kumaştır.

KADINLARIN İHRAM ELBİSESİ : Yüz ve eller dışında vücu-dun tamamını örten, tesettüre uy-gun ve ziynet içermeyen elbisedir.

İHRAM NAMAZI : İhram el-bisesini giyip, Hac veya Umreye niyet etmeden önce kılınan iki re-kâtlık sünnet namazıdır.

TELBİYE : İhrama girenlerin, niyetle birlikte okumaya başlayıp Kâbe’yi görünceye kadar tekrar etmeleri uygun görülen “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke Lâ Şerike Leke Lebbeyk. İnnel Hamde venni’mete Leke Velmülk. Lâ Şeri-ke Lek.” duasıdır.

TEHLİL : “Lâ İlâhe İllâllahü Vahdehü Lâ Şerikeleh Lehülmülkü Velehülhamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey’in Kadir.

TEKBİR : “Allahüekber.” lâf-zıyla başlayan ve Allah’ın en büyük olduğunu ifade eden zikirdir.

KÂBE : Yeryüzünde ibadet maksadıyla inşa edilen ilk bina o-lup, bulunduğu alan Allah (c.c.) ka-tında dünyanın en kutsal yeridir. Bu mekâna “Beytullah” da denmek-tedir.

HACER-İ ESVED : Kâbe’nin doğu köşesine tavafa başlama işareti olarak konmuş olan ve Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından, Cen-net’ten gönderildiği haber verilen koyu renkli taştır.

MÜLTEZEM KAPISI : Kâbe’nin giriş kapısına verilen isimdir. Ha-cer-i Esved köşesi ile kapının olduğu yer arasına da “Mültezem” denmektedir.

RÜKN-Ü YEMANİ : Kâbe’nin güney köşesi olup, tavaf esna-sında Hacer-i Esved’e gelmeden önce istilâm edilen yerdir.

KİSVE : Saf ipekten doku-nan ve üzerinde ayetler yazılı olan siyah renkli Kâbe örtüsüdür. Ayrıca Kâbe’nin iç duvarları da yeşil ve beyaz karışımı renklerden oluşan ayetler yazılı ipek kisve ile örtü-lüdür.

HATİM VE HİCR-İ İSMAİL : Kâbe’nin kuzey duvarı önünde bu-lunan yarım daire şeklindeki duvara “Hatim” denir. Bu duvarla Kâbe a-rasındaki boşluğa ise “Hicr-i İsma-il” denir. Burası Kâbe’nin iç kısmı ile aynı hükümde olup içinde sade-ce nafile namazlar kılınabilir.

MAKAM-I İBRAHİM : Hz. İbrahim’in (a.s.) Kâbe’yi inşa eder-ken iskele olarak kullandığı ve ayak izlerinin bulunduğu taşın olduğu yer ve çevresidir. 19. TAVAF: Hacer-i Evsed kö-şesi hizasında niyet ve istilâm ile başlayarak, Kâbe’nin etrafında usu-lüne uygun olarak yedi defa dön-mektir.

İSTİLÂM : Tavafa başlarken ve Tavaf esnasında her bir Şavtta Hacer-i Esved-i selâmlamaya veri-len isimdir. Ayrıca Hacerü’l-Esved’ den önce bulunan Rûkn-i Yemani köşesi de istilâm edilir.

ŞAVT: Tavaftaki yedi dö-nüşten her birine “Şavt” denir.

IZTIBA : Erkeklerin tavaf es-nasında sağ omuz ve sağ kolunu birlikte açık bulundurmalarıdır.

TAVAF NAMAZI : Farz, va-cip sünnet ve nafile olan her tavaf-tan sonra kılınan iki rekât vacip na-mazdır. Kılınış şekli ve okunan su-reler yönüyle ihram namazı gibidir.

ZEMZEM : Allah’ın (c.c.) Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail’e ihsan et-tiği ve kaynağı Kâbe’nin doğu tara-fında bulunan suyun adıdır.

SAFA VE MERVE : Kâbe’nin doğu tarafından yaklaşık 450 m. mesafeli, sa’y ibadetinin başlangıç ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.

SA’Y : Safa’dan başlayıp Merve’de bitmek üzere dört gidiş ve üç gelişten ibaret olan, usulüne uygun bir yürüyüştür.

HERVELE : Erkeklerin sa’y yaparken yeşil direkler arasında kı-sa adımlarla ve koşmaya yakın hız-da yürümelerine verilen isimdir.

HÂLK VE TAKSİR : Um-renin bitiminde erkeklerin ihram-dan çıkmak için saçlarının tamamı-nı kestirmelerine “Hâlk,” bir miktar kestirmelerine ise “Taksir” denir. Hanımların ise saçlarının herhangi bir yerinin uç kısmından az miktar-da kestirmeleri, ihramdan çıkmaları için yeterlidir.

NAFİLE TAVAF : Umre ta-vafını ve sa’y’ını yapıp ihramdan çıktıktan sonra Mekke’de geçirilen zaman içinde ihramsız yapılan ve tavaf namazı kılınarak tamamlanan bir ibadettir.

HAREM BÖLGESİ : Mekke ve etrafına yayılan, Allah (c.c.) tara-fından “Harem Bölgesi” olarak ta-nımlanan, sınırları Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından işaret olunan, bitki ve canlıları koruma altına alı-nan geniş alandır.